Младежка организация

Правилник

за статута и организацията на МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ на Политическа партия ”Движение Гергьовден”

Приети с решение на Учредителна конференция на Младежката организация от 18.04.2015 г. и потвърдени с решение на Изпълнителния съвет на партията

ГЛАВА І „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ”:

            Чл.1. Този правилник урежда статута и организацията на Младежката организация на Политическа партия „Движение Гергьовден”. Наименованието на същата е Младежка организация на Движение Гергьовден.

            Чл.2.(1) Структуратана Младежката организация на Политическа партия „Движение Гергьовден” на национално ниво и по места на територията на Република България, включва Общо събрание, Председател, Заместник-председател и Секретар, регионални председатели и регионални клубове.

            (2) Клубовете са създадени в съответната община или населено място.

      (3) Целта на клубовете е да укрепят  връзката между ПП „Движение Гергьовден” и гражданското общество и да създадат обществено доверие и авторитет на партията в съответните райони.

      (4) Клубовете подпомагат Изпълнителния съвет на партията при организиране и провеждане на изборни кампании.

ГЛАВА ІІ „СЪЗДАВАНЕ И СТРУКТУРА”:

            Чл.3. (1). Младежката организация се създава с решение на Изпълнителния съвет на партията.

(2). Клубовете се създават с решение на Общото събрание на Младежката организация.

            Чл.4. (1). Структурата на Младежката организация и на регионалните клубове се състои от ръководство и членове.

(2). Член на Младежката организация може да бъде всеки член на партията, който е пълнолетен гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство, който приема устава, целите и задачите, независимо от неговия пол, вяра или етническа принадлежност и е на възраст до 35 години към датата на приемането му.

(3). В работата на Младежката организация/клуба могат да участват и лица, които не са членове на партията/Младежката организация, но отговарят на останалите условия, предвидени в ал. 2.

            Чл.5. Младежката организация има Общо събрание, Управителен съвет, Председател, Заместник-председател и Секретар, а клубът – Общо събрание, Председател, Заместник-председател и Секретар. Председателят, Заместник-председателят и Секретарят на Младежката организация/клуба представляват ръководството на същите. Такива могат да бъдат само членове на партията/Младежката организация.

            Чл.6.(1). Общото събрание се състои от всички членове на Младежката организация/клуба.

            (2). Общото събрание:

т.1. Взема решения относно политиката, която ще развива Младежката организация/клуба в съответното населено място и в съответствие с политиката на ПП „Движение Гергьовден”.

            т.2. Избира ръководството на Младежката организация/клуба за срок от четири години с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

            (3). Общото събрание на клуба се свиква поне четири пъти годишно. То бива редовно и извънредно.

            (4). Общото събрание на Младежката организация/клуба приема решенията си с обикновено мнозинство.

            Чл.7. (1). Управителен съвет на Младежката организация се състои от 7 (седем) души, в това число Председател, Заместник-председател и Секретар.

            (2). Управителният съвет на Младежката организация:

            т.1. Организира дейността на Младежката организация.

            т.2. Свиква заседанията на общото събрание на членовете на Младежката организация.

            т.3. Подпомага Изпълнителния съвет на партията в изпълнението на функциите му съгласно Устава на ПП „Движение Гергьовден”.

            т.4. Изпълнява решенията на Националния събор на партията и на Общото събрание на Младежката организация.

Чл.8. Председателят на Младежката организация/клуба:

            т.1. Организира дейността на Младежката организация/клуба.

            т.2. Ръководи заседанията на общото събрание на членовете, както и на ръководството на Младежката организация/клуба.

            т.3. Подпомага регионалните координатори на партията в изпълнението на функциите им съгласно Устава на ПП „Движение Гергьовден”.

            т.4. Изпълнява решенията на Националния събор на партията и на Общото събрание на Младежката организация.

            Чл.9. Заместник- председателят на Младежката организация/клуба:

            т.1. Подпомага председателя в изпълнение на функциите му съгласно този правилник.

            т.2. Свиква Общо събрание на Младежката организация/клуба или заседание на ръководството на Младежката организация/клуба, когато председателят откаже да го направи или е в невъзможност.

            т.3. Отговаря за касата на клуба.

            Чл.10. Секретарят на Младежката организация/клуба:

            т.1. Подпомага работата на Председателяи на Заместник-председателя на Младежката организация/клуба.

            т.2. Води протокол от заседанията на Общото събрание и на ръководството на Младежката организация/клуба.

            т.3. Съхранява официалните документи, изпратени до Младежката организация/клуба, както и изходящата поща на на Младежката организация/клуба, за което създава съответни регистри.

            т.4. Води регистър на членовете на Младежката организация/клуба.

            Чл.11. Ръководството на Младежката организация/клуба заседава поне веднъж месечно.

ГЛАВА ІІІ „ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ”:

            Чл.12. Дейността на Младежката организация/клубасе финансира от собствени приходи, от средства, набирани по реда на Устава на партията и Закона за политическите партии, а по време на предизборни кампании – от средства, предоставени от Изпълнителния съвет на партията.

            Чл.13. Предоставените на Младежката организация/клуба средства се изразходват за нормалното функциониране на клуба, за участие в предизборни кампании, както и за присъщи на клуба мероприятия. Председателят на клуба представя отчет за изразходваните средства пред Изпълнителния съвет на ПП „Движение Гергьовден” до 31 януари на текущата година.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

            §1. Този правилник се приема на основание чл.17, т.13 от Устава на ПП „Движение Гергьовден”.

            §2. Правилникът влиза в сила от 18 април 2015 г.