Устав

У С Т А В

На

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ “ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН”

рег. с реш. по ф.д. №1554 по описа на Софийски градски съд за 1996 г.

парт. № 167, т.4 стр. 145 Регистър за политическите партии

Приет на Учредително събрание, проведено на 10.12.1996 г.

Изм. с реш. на Националната конференция от 30.11.2000 г.

Изм. с реш. на Националната конференция от 27.06.2002 г.

Изм. с реш. на Националната конференция от 06.12.2003 г.

Изм. и доп. с реш. на Националния събор от 10.12.2005 г.

Изм. и доп. с реш. на Националния събор от 09.04.2011 г.

Изм. и доп. с реш. на Националния събор от 05.10.2013 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл.1. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ Политическа партия “Движение Гергьовден” е учредена на Учредително събрание, състояло се на 10 Декември 1996 г. в София.

Чл.2. (1) /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ Партия “Движение Гергьовден”, наричана по-нататък в устава “партията”, е политическа партия по смисъла на Закона за политическите партии. Партията е юридическо лице.

(2) Партията осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, действащото законодателство и този устав.

Наименование

Чл.3. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ Наименованието на партията е “Движение Гергьовден”.

Седалище и адрес

Чл.4./Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ Седалището и адреса на управление на партията е град София, бул. „Витоша” № 148, бл. 69, ет. 1.

Срок

Чл.5. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ Партията се учредява без определен срок.

Представителство

Чл.6. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ Като юридическо лице партията се представлява от Председателя и от Заместник- председателя заедно и поотделно.

Програмни цели и задачи

Чл.7. (1) Основните програмни цели на партията са:

1. Възраждане на гражданско отношение към социалните и нравствените проблеми на българското общество;

2. Създаване на условия за свободно развитие на предприемачеството и на творческите изяви на всяка личност;

3. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ Осигуряване на възможности за реализация на всеки трудолюбив гражданин, на обществени гаранции за достойно съществуване на гражданите с увреждания и специфични способности  и на хората в нетрудоспособна възраст, както и защита на българското семейство и децата;

4. Гарантиране на равенство на всички граждани пред закона; съдебен контрол върху действията на изпълнителната власт; обществен ред и спокойствие;

5. Осигуряване на законови и обществени гаранции за свободата на словото;

6. Отваряне на България към света и осигуряване на условия за свободно движение на капитали, идеи, хора;

7. Ефективно членство в НАТО и Европейския съюз на базата на ясни критерии за защита на националните интереси, на правата и свободите на българските граждани;

8. Участие в законодателната и изпълнителна власт.

(2) /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ Партията постига своите програмни цели по следния начин:

1. С организиране на усилията на българските граждани в съответствие с Конституцията и законите за създаване на силно и авторитетно управление;

2. С участие в избори и излъчване на достойни личности за кандидати;

3. При постигане на повече от половината мандати в Народното събрание – съставяне на правителство, което да реализира целите по ал. 1 на този член, а при по-малък брой народни представители, постигане на споменатите цели с парламентарни средства, както и участие в управлението на страната в сътрудничество с партии, стремящи се към реализация на сходни цели;

4. Осигуряване на обществен контрол върху дейността на законодателната и изпълнителната власт, президентската институция, както и върху средствата за масова информация.

Членство

Чл.8. (1) /Изм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./ Член на партията може да бъде всеки пълнолетен гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство, който приема устава, целите и задачите, независимо от неговия пол, вяра или етническа принадлежност.

(2) Членството в партията не е обвързано с постоянно местоживеене на територията на Република България.

(3) Членовете на партията не могат да членуват в други политически партии и организации.

Приемане на членове

Чл.9. (1) Членовете на партията се приемат от Изпълнителния съвет на партията.

(2)/Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г., Изм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./ Приемане на нови членове става въз основа на писмено заявление подадено до Изпълнителния съвет. Към заявлението кандидатът прилага саморъчно попълнена и подписана декларация по чл. 11 от Закона за политическите партии, че е гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство, не членува в друга партия и приема Устава и програмните цели на партията.

(3) /Нова. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ Изпълнителният съвет въз основа на представените документи по ал. 2 взема решение за приемането на кандидата за член на партията.

(4) /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ Изпълнителният съвет на партията води регистър на членовете въз основа на решенията си за приемане и изключване на членовете, заявленията за напускане, както и сведения за смърт, поставяне под запрещение и за фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за дълъг период от време.

Прекратяване на членство

Чл.10. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ (1) Членство в партията се прекратява:

1. с писмено заявление за напускане, отправено до Изпълнителния съвет;

2. при смърт, поставяне под запрещение или при фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за дълъг период от време;

3. с изключване с решение на Изпълнителния съвет.

(2) Член на партията може да бъде изключен при:

– тежки или системни нарушения на Устава или на решения на ръководните органи на партията;

– злоупотреба с имуществото на партията;

– системно неплащане на членски внос;

– действия и бездействия уронващи престижа, доверието и доброто име на партията;

(3) Решението за изключване се взема с мнозинство от две трети от всички членове на Изпълнителния съвет.

Права и задължения на членовете

Чл.11. (1) Всеки член на партията има право:

1. да участва в организационния живот на партията;

2. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ да избира по реда на този Устав ръководните и контролни органи на партията и да бъде избиран в тях;

3. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ да изразява свободно своето мнение по въпроси, касаещи партията като политическа формация;

4. да прекрати членството си в партията по негово искане;

(2) Всеки член на партията е длъжен:

1. да плаща редовно членския си внос;

2. да спазва Устава и решенията на ръководните органи на партията;

3. да съдейства за постигане на програмните цели и изпълнението на програмните задачи;

4. да не компрометира партията чрез своето обществено поведение.

ІІ./Изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г./ РЪКОВОДНИ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Чл.12. /Нов с реш. на НК от 10.12.2005 г., Изм. с реш. на НС от 09.04.2011 г., Доп. с реш. на НС от 05.10.2013 г./ Органи на партията са Националният събор, Изпълнителният съвет, Председателят на партията, Почетният председател на партията, заместник- председателят, Контролният съвет и регионалните координатори.

/Изм. с реш. на НК от10.12.2005/ Националният събор

Чл.13. (1) /Изм. с реш. на НК от10.12.2005/ Върховен орган на партията е Националният събор. Националният събор се състои от всички членове на партията.

(2) /Изм. с реш. на НК от 30.11.2000/ Националният събор на партията се свиква най-малко веднъж на 4 (четири) години. Националният събор може да бъде редовен или извънреден.

(3) /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ Националният събор (редовен или извънреден) се свиква от Председателя по решение на Изпълнителния съвет или по искане на 2/3 (две трети) от списъчния състав на членовете чрез съобщение в печатния орган на партията. В случай, че не се издава печатен орган на партията, съобщението за свикване на национален събор се публикува в най-малко един централен всекидневник. Съобщението се поставя също така и на видно място в седалището на партията.

(4) /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ Съобщението за свикване на Национален събор съдържа деня, часа и мястото на провеждане на Събора и проекта на дневния ред. Съобщението се прави не по-късно от 7 (седем) дни преди датата на Събора.

Кворум

Чл.14. (1) /Изм. с реш. на НК от10.12.2005/ Националният събор може да заседава и взема решения, ако е редовно свикан и присъстват не по-малко от половината членове на партията, съответно не по-малко от половината делегати.

(2) /Изм. с реш. на НК от10.12.2005/ Ако Националният събор е свикан редовно, но не се е явил необходимият брой членове, съответно делегати, заседанието на Събора се отлага за 1 (един) час по-късно и се провежда на същото място, на същия ден и при същия дневен ред и се смята за законен, независимо от броя на явилите се членове, съответно делегати.

/Изм. с реш. на НК от10.12.2005/ Компетентност на Националния събор

Чл.15. (1) /Изм. с реш. на НК от10.12.2005/ Националният събор:

1. изменя и допълва Устава на партията;

2. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005, Доп. с реш. на НС от 09.04.2011 г., Изм. с реш. на НС от 05.10.2013 г./ взема решение за прекратяване, разделяне, вливане или сливане на партията с други партии;

3./Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ избира и освобождава Председателя на партията, членовете на Изпълнителния съвет и членовете на Контролния съвет;

4. приема отчета за приходите и разходите;

5. определя размера на встъпителния и членския внос;

6. решава и други въпроси, свързани с изпълнението на целите и задачите на партията.

(2) /Нова с реш. на НС от 05.10.2013 г./ По решение на Националния събор за особени заслуги по отношение постигането на програмните цели и задачи на ПП „Движение Гергьовден” може да бъде избран Почетен председател на партията.

(3) /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005, предишна ал. 2 – с реш. на НС от 05.10.2013 г./ Националният събор взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите.

Чл.15а./Предишен чл. 12, изм. с реш. на НК от 10.12.2005 г., Изм. с реш. на НС от 09.04.2011 г., Доп. с реш. на НС от 05.10.2013 г./ Ръководни органи на партията са Изпълнителният съвет, Председателят на партията, Почетният председател на партията, заместник-председателят.

/Изм. с реш. на НК от10.12.2005/ Изпълнителен съвет

Чл.16. (1)/Изм. с реш. на НК от 10.12.2005, Изм. с реш. на НС от 09.04.2011 г., Доп. с реш. на НС от 05.10.2013 г./ Изпълнителният съвет се състои от 13 (тринадесет) члена, в това число Председателя на партията, Почетният председател на партията, зам.-председателя. Членовете на Изпълнителния съвет се избират за срок от (4) четири години от Националния събор.

(2) /Изм. с реш. на НК от 30.11.2000/ Пълномощията на член на Изпълнителния съвет се прекратяват предсрочно при:

1. писмено заявление за освобождаване;

2. смърт, поставяне под запрещение или при тежки или системни нарушения на Устава или на решения на ръководните органи на партията, при злоупотреба с имуществото на партията, както и в случай на обществени изяви, уронващи престижа и доверието в партията;

3. изключване от партията.

/Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ Заседания на Изпълнителния съвет

Чл.16a. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ (1) Изпълнителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на три месеца по решение на Председателя на партията и на заместник-председателя, съвместно. Извънредно заседание на Съвета може да се свика и по искане на най-малко трима от членовете му, с писмено предложение до Председателя на партията.

(2) Заседанията на Изпълнителния съвет са редовни, когато в тях участват повече от половината от членовете му. Изпълнителният съвет взема решения с обикновено мнозинство на присъстващите членове, ако изрично не се предвижда друго.

(3)/Нова с реш. на НК от 10.12.2005/ Изпълнителният съвет може да вземе решение и неприсъствено, ако членовете на съвета са съгласни с решението и го подпишат.

(4) /Предишна ал. 3, изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ В дейността си Изпълнителният съвет се ръководи от Правилник за работата на Изпълнителния съвет.

(5) /Нова с реш. на НК от 10.12.2005, Изм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./На заседанията на Изпълнителния съвет по право присъстват, без право на глас, и онези народни представители на партията, които не са членове на Съвета, както и членовете на Контролния съвет.

(6) /Нова с реш. на НК от 10.12.2005, Отм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./

(7) /Нова с реш. на НК от 10.12.2005, Изм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./ Изпълнителният съвет избира на своето първо заседание заместник- председател.

/Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ Компетентност на Изпълнителния съвет

Чл.17. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ Изпълнителният съвет:

1. Ръководи партията между два национални събора

2. Съставя бюджета, събира приходите и отчита разходите на партията;

3. Приема и освобождава членовете на партията.

4. /Нова с реш. на НК от 10.12.2005, Изм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./ Избира и освобождава Заместник-председател.

5. Утвърждава кандидатите на партията за избори;

6. Взема решение за създаване на печатен орган на партията, назначава и освобождава ръководството му;

7. /Доп. с реш. на НС от 05.10.2013 г./ Води преговори за участие в политически съюзи и коалиции, взема решение за участие на партията в коалиции при произвеждане на избори за президент на Републиката, Народно събрание, Велико Народно събрание, представители на Република България в Европейския парламент, както и за участие в национална коалиция на местни избори;

8. Организира изпълнението на решенията на Националния събор и се отчита пред него;

9. Определя щатните длъжности и възнагражденията в администрацията на партията;

10. Подготвя и свиква Националния събор;

11. Избира и освобождава говорител на партията;

12. Решава всички въпроси, които не са отнесени изрично в компетентността на Националния събор.

13. /Изм. с реш. на НК от10.12.2005/ Изготвя и приема с квалифицирано мнозинство от 2/3:

-Правилник за приложение на Устава на Политическа партия “Движение Гергьовден”;

-Устройствен правилник за работата на администрацията на Политическа партия “Движение Гергьовден” и щатно разписание на нейната администрацията;

/Нова с реш. на НК от 10.12.2005/ Правилник за работата на Изпълнителния съвет и за функциите и правомощията на заместник-председателя, политическия и международен секретар и организационния секретар.

-Правилник за финансовия ред на Политическа партия “Движение Гергьовден”;

-Правилник за работата на обществено-експертните съвети към Изпълнителния съвет на Политическа партия “Движение Гергьовден”.

Председател на партията

Чл.18. (1) Председателят на партията се избира от Националния съвет за срок от 4 (четири) години.

(2) /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ Председателят на партията, съвместно със заместник-председателят осъществяват цялостното ръководство на партията. Председателят на партията и неговият заместник представляват партията по силата на този Устав.

(3) /Изм. с реш/Изм. с реш. на НК от10.12.2005/ Председателят на партията свиква заседанията на Изпълнителния съвет съвместно със заместник-председателя.

(4) Председателят ръководи заседанията на Изпълнителния съвет и организира изпълнението на решенията му.

/Нов с реш. на НК от 10.12.2005/Заместник-председател

Чл.18а. /Нов с реш. на НК от 10.12.2005/(1) Заместник-председателят се избира от Изпълнителния съвет с квалифицирано мнозинство от 2/3 за срок от 4 /четири/ години.

(2) Заместник-председателят подпомага Председателя на партията при изпълнението на неговите функции.

(3) Заместник-председателят представлява партията при условията на чл.6 от настоящия Устав.

/Изм. с реш. на НК от10.12.2005, Отм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./Политически и Международен секретар

Чл.18б /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005, Отм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./

/Нов с реш. на НК от 10.12.2005, Отм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./ Организационен секретар

Чл.18в/Нов с реш. на НК от 10.12.2005, Отм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./

/Нов с реш. на НС от 05.10.2013 г./ Почетен председател на партията

Чл.18г /Нов с реш. на НС от 05.10.2013 г./ (1) Почетният председател на партията се избира от Националния събор пожизнено. Същият е член на Изпълнителния съвет на партията по право.

            (2) Почетният председател:

            1. открива и закрива Националните събори на партията;

            2. съвместно с Председателя, осъществява връзки и договаря споразумения с политически партии, юридически лица с нестопанска цел и организации на такива, синдикални и браншови организации и други;

         3. изпълнява представителни функции при участието на партията в национални или международни политически форуми.

/Нов с реш. на НК от 10.12.2005/ Контролен съвет

Чл.18д/Нов с реш. на НК от 10.12.2005, предишен чл. 18г – с реш. на НС от 05.10.2013 г./ (1) Контролният съвет се състои от 3 (трима) члена, в това число и председател. Членовете на Контролния съвет се избират за срок от 4 (четири) години от Националния събор. Председателят на Контролния съвет се избира на неговото първо заседание измежду членовете му с обикновено мнозинство.

(2)Контролният съвет:

1. следи за спазването на Устава на партията от всичките й членове;

2. следи за изпълнението на взетите решения от органите на партията;

3. при констатирано нарушение на Устава на партията или на решение на неин орган сигнализира и/или прави предложения до Изпълнителния съвет;

4. следи за правилното придобиване и разпореждане с имущество на партията, финансирането и разходването на средствата.

Структури на партията

Чл.18е/Нов с реш. на НК от 10.12.2005, предишен чл. 18д – с реш. на НС от 05.10.2013 г./ (1) Изпълнителният съвет взема решение за създаване на регионални клубове.

(2) Изпълнителният съвет определя Регионални координатори, които оказват съдействие на членовете на партията в съответния регион при организиране на дейността и популяризиране целите на партията.

(3) Регионалните клубове работят за създаване на обществено доверие и авторитет на партията в съответните райони.

(4) Регионалните клубове подпомагат Изпълнителния съвет при организиране и провеждане на изборни кампании. Те подготвят и правят предложения относно явяването на партията на избори.

/Отм. с реш. на НК от 10.12.2005/ІІІ. ДРУГИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

III. /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСИРАНЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА

Чл. 20 (1) /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ Дейността на партията се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия;

(2) /Нова с реш. на НК от 10.12..2005/ Партията не може да извършва стопанска дейност;

(3) /Нова с реш. на НК от 10.12.2005/ Партията няма право да учредява и да участва в търговски дружества и кооперации;

(4) /Нова с реш. на НК от 10.12.2005/ Партията не може да предоставя получената държавна субсидия за обезпечение на вземания на трети лица.

Чл. 21 /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/(1) Собствените приходи на партията са приходи от:

1.членски внос;

2.собствени недвижими имоти;

3.дарения и завещания от физически лица;

4. Отм. с реш. на НС от 09.04.2011 г.;

5.лихви по парични депозити в банки;

6.издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио – и аудиовизуални материали с партийно – пропагандно съдържание;

7. Отм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./.

(2) /Нова с реш. на НК от 10.12.2005/ Непаричните приходи се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.

(3) /Нова с реш. на НК от 10.12.2005, Изм. с реш. на НС от 09.04.2011 г./ Партията не може да получава:

1.анонимни дарения под каквато и да е форма;

2.дарения от едно и също физическо лице, когато надвишават 10 000 лева в рамките на една календарна година;

3.средства от юридически лица и еднолични търговци

4.средства от религиозни институции

5.средства от чужди правителства или чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел

6. движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма, от субектите по т. 3, 4 и 5.”

(4). /Нова с реш. на НС от 09.04.2011 г./ Партията може да получава за безвъзмездно ползване от физически лица само техни собствени движими и недвижими вещи, както и безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.

Чл. 22 /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ Партията разходва средствата си за подготовка и участие в избори, за осигуряване работата на партийните структури, за организационни разходи по провеждане на мероприятия и за други присъщи за дейността на партията нужди.

Чл. 23 /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ (1) Изпълнителният съвет взема решение за реда и начина на разходване на средствата.

(2) /Нова с реш. на НК от 10.12.2005/ Изпълнителният съвет носи отговорност за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията.

(3) /Нова с реш. на НК от 10.12.2005/ Председателят на партията, на основание чл. 30, ал. 2 от Закона за политическите партии, представя списък в Сметната палата в 7-дневен срок от промяна в съдебната регистрация, отнасяща се до изменение на имената и длъжностите на лицата, по чието решение се разходват средства.

Чл. 24 /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ Изпълнителният съвет се отчита пред Националния събор за постъпилите приходи и извършените разходи.

Чл. 24а /Нов с реш. на НК от 10.12.2005/(1) Председателят на партията отговаря за изготвянето на финансов отчет за предходната календарна година.

(2) До 31 март на текущата година Председателят представя на сметната палата заверени от независим финансов одитор финансови отчети.

IV. ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

Чл.25 Членовете на партията, които са избрани за народни представители в Народното събрание, образуват парламентарната група на партията.

Чл.26 Председателят на партията е председател и на парламентарната група. В случай на отвод на Председателя на партията от председателство на групата, народните представители избират председателя на парламентарната група с обикновено мнозинство.

Чл.27 Парламентарната група провежда в Народното събрание политиката на партията и се съобразява с всички взети от ръководните й органи решения.

Чл.28 Парламентарната група определя при всеки отделен случай народните представители, които да изразят позицията на партията в Народното събрание.

Чл.29 /Изм. с реш. на НК от 06.12.2003г./ На всяко заседание на парламентарната група присъстват членовете на Изпълнителния съвет на партията.

V. /Нов с реш. на НК от 10.12.2005/ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА

Чл.29а (1) Партията се прекратява при:

1.решение за сливане или вливане в друга партия;

2.решение за разделяне на две и повече партии;

3.решение за саморазпускане;

4.влязло в сила решение на Конституционния съд, с което политическата партия е обявена за противоконституционна;

5.разпускане с решение на Софийски градски съд.

(2) Решенията по т. 1, 2 и 3 се вземат от Националния събор.

(3) При прекратяване на партията по т. 1, 2 и 3 от ал. 1 Националният събор определя начина на разпореждане с имуществото й.

VІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30 Цветовете на партията са златно (жълто) и черно.

Чл.31 Символът на партията е монограмно изображение в черен цвят на войн-конник, пробождащ змей. Надпис на български език: Движение Гергьовден.

Чл.32 /Изм. с реш. на НК от 10.12.2005/ Цветът на знамето на партията е златно (жълто). В центъра му е символът на партията.

Чл.33 Празникът на партията е 6 май, Гергьовден.

VІІ. Преходни и заключителни разпоредби

§1. Политическа партия “Движение Гергьовден” се създава в съответствие със Закона за политическите партии.

§2. /Доп. с реш. на НС от 09.04.2011 г., Изм. и доп. с реш. на НС от 05.10.2013 г./ Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на политическата партия “Движение Гергьовден”, проведено на 10 декември 1996 г. в гр. София, изменен и допълнен с решения на Националната конференция от 30.11.2000 г., 27.06.2002 г., 06.12.2003 г. и на Националния събор от 10.12.2005 г, 09.04.2011 г. и 05.10.2013 г.

§3. /Нов с решение на НС от 05.10.2013 г./ Навсякъде в текста думите „Изм. с реш. на НК от 09.04.2011 г.” да се четат „Изм. с реш. на НС от 09.04.2011 г.”