Декларации

ЗАЯВЛЕНИЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни и съгласие за обработване на лични данни